** Rauli

Nungnga tung takkas ito hu paboa hasian

Tu damang da inang I

Parbogason tai ala naung tarunduk do ito nattulang I

Di hata hata na godang paposson rohakki

Alai sasudenai sakkap ni rohatta I

Gabe songon nipi do nihos ni ari I

Ala naung solot ito di rohakki

Naso boi tarpaboa ahu tu ho ito

Rauli…. Ingot ahu sai ingot ma ito

Rauli….nangpe naung mulih o ito

Rohakki sai hot tuho

Rauli..paima ma di nipi mi

Paboaonku do tuho….

Ise nasala  ise do nasala di hita nadua

Iklan