Ah tahe tabonai namulak on,

Molo laho tubalian  manogot nai sobinotobe songon dia rame ni angka jolma na laho tu balianna be marudur udur ma idaon di dalan i  songon porngis na mardalan alani ramena di dalan i,songoni muse ma nang laho mulak molo dung mareak botari tongma idaon muse songoni marudur udur mardalan marsiadu mardalan asa gira Sahat ju jabuna be,tung massai rame situtuma nian

 

Alai molo dung hera ginjang ari pas waktuna mangan siang soadong be idaon sada jolma pen a di hauma sude ma rap disoponabe,dison ma sipata ni ida ma angka sipanganon ni angka hombar balok manang na aha  ikkauna di boan tu balian jala oloma sipata iba mangido martukkar tu angka dongan na saparmangan di sopo,jala huhutma marsidok hatana be,

 

Molo dung jumpang ari onan laho bema angka nadeba tu onan manuhor angka belanjana ,di onan onma sipata olo iba pajumpang tu angka dongan sasikkola hian molo pas adong na mulak tu huta mandulu natorasna be dison ma iba marsisisean ma di onan on kadang oloma iba di goit angka dongan alai dang ni tanda be ala naung leleng kadang dang pajumpang.gabe niajakma  hundul tu kode ni parkode laho manginum kopi sagalas sambil marseritama panjang lebar alai huhutma di sukkun nga piga kedanmu…?? Amangoi amang……inna rohama nga sukkun be,

Alai kadang oloma iba sipata parjolo manukkun asa unang di sukkun iba  heheheeee akal bulusss,

 

Alai molo jumpang iba dohot angka dongan naboru  olo ma iba di goit alai huhutma di dokkon ai boru aha do di alapa ho…..ben..inna ma tuiba,

Jadi ni alusan ma ai nalaho mangalap honama umbahen namulak ahu alai huhutma iba mengkel hahahaaaaaa jala pittor nisukkun ma ai marga aha  jadi ..??

Alai molo jumpang tu angka dongan na so marhasohotan dope  bah olo ma iba gabe lalap dang ni ingot nga botari….holan na marserita pengalam masing masing na di huta ni sileban…….

 

Tung massai sombuma sihol molo nga jumpang iba tu angka dongan sasikkola dohot angka dongan na tinggal dihuta,sai binayangkon ma molo nga mulak iba muse tu pangarattoan taboni narap sauduran tu dolok tutaruan dohot angka dongan…..

Iklan