Dung Di Bariba Tao
Cip:Soritua Manurung

Dung borha ho amang
Tutano parserahan huta ni sileban i
Ai tung maralo do roham anakkon hu
Lasso marbarita ho tu ahu
Tung aha ma amang borat ni roham
Manongos surat paboa baritam
Tuhami tinadikkon mon
Sai mangapian ahu
Marnida dongan mi
Narap marjalang uju i
Naboi mulak di ujung ni taon i
Mandulo natoras nai
Boha ma ho amang
Lupa doroham
Nanggo sahali las so hea ho ro
Dung di bariba tao ho
Tua ni jolma i na maranakkon i
Dang songon inang mon
Parjambar halungunon i
Holan hancit na do di ahu da amang
Nasai ngol ngolan paima haroro mi
Alani aha do anakkon hu
Umbahen so hea ho mulak hasian
Nunga lupa ho hape anakkon hu
Di bale balenta na mardinding topas i

Iklan