Archive for Oktober 8th, 2008

Songon Na Mali Ali

Songon Na Mali Ali
Cip: Poster Sihotang

Amang…hurippu do anakkon hu
Nagabe boi ho amang
Laho pasonang rohan i ahu inang mon
Dung dapot ngolu ho amang
Ditano parjalangan mi
Laos gabe lupa ho tu ahu
Amang Aut na huboto anakkon hu
Manang na boha nauju i
Lojakku na marmudu mudu ho amang
Maradu hutaotton do marbaju na mardukkap i
Holan pasari sari ho
Hape Alani sihol do amang
Siholhu na margelleng i
Umbahen na rope ahu inang mon
Mandulo ho tu ratto mi
Mangalap alap roha ma ahu hape
Di jabu na pinukka mi
Soholan hobe na tois tu ahu
Nga dohot parumaen ki
Mangalap alap ilu ma ahu amang
Da sian parjalangan mon amang
So ala ni leleng na be
Ngolu ni ahu inang mon
Di hasiangan on.

Iklan

Dung Di Bariba Tao

Dung Di Bariba Tao
Cip:Soritua Manurung

Dung borha ho amang
Tutano parserahan huta ni sileban i
Ai tung maralo do roham anakkon hu
Lasso marbarita ho tu ahu
Tung aha ma amang borat ni roham
Manongos surat paboa baritam
Tuhami tinadikkon mon
Sai mangapian ahu
Marnida dongan mi
Narap marjalang uju i
Naboi mulak di ujung ni taon i
Mandulo natoras nai
Boha ma ho amang
Lupa doroham
Nanggo sahali las so hea ho ro
Dung di bariba tao ho
Tua ni jolma i na maranakkon i
Dang songon inang mon
Parjambar halungunon i
Holan hancit na do di ahu da amang
Nasai ngol ngolan paima haroro mi
Alani aha do anakkon hu
Umbahen so hea ho mulak hasian
Nunga lupa ho hape anakkon hu
Di bale balenta na mardinding topas i